วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระถางต้นไม้จากธรรมชาติ

บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง กระถางต้นไม้จากธรรมชาติ นี้จัดทำขึ้น เพื่อต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนและการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถางต้นไม้พลาสติก ความสำคัญของการทำกระถางต้นไม้คือ สามารถลดปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้นให้น้อยลง วิธีกำจัดจะช่วยลดแก๊สพิษในอากาศ และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า โดยการนำสิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบๆตัวเรามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานขึ้น โดยใช้กากมะพร้าวกับหญ้าแห้งมาทำการทดลองเปรียบเทียบกัน โดยใช้กากมะพร้าวมาผสมกับแป้งเปียกและมาเปรียบเทียบกับหญ้าแห้งที่ผสมกับแป้งเปียก ผลจากการทดลองพบว่า เมื่อนำกระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าวและกระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้าแห้ง ทั้ง 2 ชนิดไปทดลองปลูกต้นไม้ พบว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าวสามารถอุ้มน้ำได้มากกว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้าแห้ง และกระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้ามีความคงทนน้อยกว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าว ซึ่งทำให้เราทราบว่า กระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าวมีความคงทนได้ดี สามารถอุ้มน้ำได้มากกว่ากระถางที่ทำจากหญ้าแห้ง และเมื่อนำ กระถางต้นไม้ 2 ชนิดมาทดลอง จึงสามารถทราบได้ว่ากระถางต้นไม้จากธรรมชาติที่ดีที่สุดคือ กระถางต้นไม้ที่ทำด้วยกากมะพร้าว และกระถางต้นไม้ที่นำมาทดลองนั้นก็สามารถนำมาใช้ได้จริง และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวันได้
กิตติกรรมประกาศ

             โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากธรรมชาติ เพื่อเป็นการลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งกระถางต้นไม้จากธรรมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถางต้นไม้พลาสติก ซึ่งกระถางต้นไม้แบบพลาสติกจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นปัญหาทำให้เกิดขยะมากขึ้น กระถางต้นไม้จากธรรมชาติจะไม่เป็นปัญหาในเรื่องของขยะ เพราะกระถางต้นไม้ที่ทำจากธรรมชาติเมื่อไม่ได้ใช้งาน กระถางต้นไม้จากธรรมชาติจะย่อยสลายไปตามกาลเวลา และสามารถนำไปจำหน่ายได้
                 จึงจัดทำโครงงานเรื่องกระถางต้นไม้จากกระถางต้นไม้ขึ้นเพื่อให้ศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษา และสามรถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวันบทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
        จากการที่ ได้ศึกษาเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์ จึงคิดสร้างสรรค์ผลงานเรื่องกรถางต้นไม้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน ในโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระถางต้นไม้ที่ทำจากธรรมชาติ ที่ได้ศึกษามานั้น มีสิ่งที่จำเป็นต่อโลกและมนุษย์ เช่นการลดภาวะโลกร้อนโดยวิธีทีการกำจัดกระถางต้นไม้ได้ปลอดภัยกว่ากระถางที่ทำจากพลาสติก ไม่ทำให้เกิดแก็สพิษในอากาศขณะที่ทำลาย สิ่งที่นำมาทดลองมี 2 ประเภท คือ กากมะพร้าว และ หญ้าแห้ง วัสดุธรรมชาติพวกนี้ มีประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อีกมากมาย  คือ สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือการเกษตรได้ และยังสามารถใช้เป็นปุ๋ย ตกแต่งสวนให้สวยงาม ช่วยทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น และช่วยให้พืชที่ปลูกไว้มีความเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
      จากความสำคัญของวัสดุธรรมชาติ  กากมะพร้าวและหญ้าแห้งเป็นที่น่าสนใจที่ทำให้อยากทราบว่า  กระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าว และกระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้าแห้งนั้น กระถางต้นไม้แบบใดจะมีความคงทน การอุ้มน้ำได้มากว่า เราจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อศึกษาค้นคว้าและทำการทดลอง
จุดมุ่งหมายการศึกษา
1. ศึกษาความสำคัญของวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรา
2. เพื่อทดลองว่ากระถางต้นไม้แบบใดที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน                                                                                                    

3. เพื่อลดกาวะโลกร้อน ลดและแก็สพิษที่อยู่ในอากาศ
  สมมุติฐาน
     กระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าวทนทานกว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากกระถางที่ทำจากกระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้า
ตัวแปรต้น 1. กากมะพร้าว  2. หญ้า
ตัวแปรตาม ปริมาณแป้งเปียก
 ตัวแปรควบคุม 1. แป้งเปียก  2. ปรมาณกากมะพร้าวกับหญ้า 3.ปริมาณน้ำที่ผสมในแป้งเปียกบทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
               กระถางต้นไม้ที่ทำจากธรรมชาติ คือ กระถางที่ประดิษฐ์สร้างสรรค์มาจาก วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่าย รอบๆตัวตัวเราและวิธีทำไม่ยากจนเกินไป จึงสามารถนำมาคิดค้นเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์ของการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากธรรมชาตินั้น เป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการเผาขยะ ทำให้ลดแก็สพิษในอากาศ และ เพิ่มค่าครองชีพของเราได้ โครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่องนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงกระถางต้นไม้ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติทำให้มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ น่ามอง กระถางต้นไม้ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเมื่อไม่ต้องการใช้ ก็สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ วิธีกำจัดก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลดความเป็นพิษในอากาศ เมื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากธรรมชาติ เมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วทำให้ดูสวยงามกว่ากระถางต้นไม้พลาสติกทั่วไป เพราะกระถางนั้นก็จะสามารถนำไปตกแต่งสวนหลังบ้าน รั้วรอบๆบ้านหรือตามแต่ที่เราต้องการ ดูเป็นธรรมชาติกว่าที่ทำจากวัสดุอื่น วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ได้ดี เช่น  กากมะพร้าว หญ้าแห้ง ฟาง  เมื่อทำเสร็จแล้วต้องนำมาทดลองใช้ก่อนที่จะใช้จริง เพราะว่า ถ้านำไปใช้จริงอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น กระถางต้นไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น มีความคงทนถาวาร และสารมารถอุ้มน้ำได้มากน้อยแตกต่างกัน กระถางอาจจะไม่คงรูป กระถางมีความคงทนมากน้อยแตกต่างกัน แล้วแต่ชนิดของวัสดุที่ทำขึ้นเมื่อปลูกต้นไม้และมีการรดน้ำ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนำมาใช้หรือนำไปจำหน่าย ต้องนำไปทดลองการใช้งานเสียก่อน เพื่อให้ทราบว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากวัสดุชนิดนั้นมีความคงทน มีความสามารถในการอุ้มน้ำ มีความเหมาะสมกับต้นไม้หรือพืชประดับ ชนิดนั้นๆจนมีความเหมาะสมและสวยงามตามที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นจึงจะทำโครงงานนี้เรื่องนี้ขึ้น


 บทที่ 3
วิธีจัดการดำเนินงาน

อุปกรณ์การทำ
1.             หญ้า
2.             กากมะพร้าว
3.             แป้งเปียก
4.             กระถางต้นไม้พลาสติกขนาดต่างกัน

วิธีการทดลอง
1.             นำกากมะพร้าวมาผสมกับแป้งเปียก
2.             ใช้มือนวดแป้งเปียกกับกากมะพร้าวให้เข้ากัน
3.              นำแป้งเปียกที่ผสมกับกากมะพร้าวมาใส่ในกระถางต้นไม้พลาสติกที่เตรียมไว้
4.             กดแป้งเปียกที่ผสมกับกากมะพร้าวที่อยู่ในกระถางให้แน่น
5.             นำกระถางพลาสติกอีกใบมากดที่บนตรงกลางกระถางให้เป็นหลุมตรงกลาง
แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
6.             ค่อยๆแกะกากมะพร้าวที่ผสมกับแป้งเปียกออกอย่างเบามือ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
ประมาณ 2-3 วัน หรือจนกว่าจะแห้งสนิท
                                                              
                                                           

บทที่ 4
ตรางผลการทดลอง
ผลการทดลองครั้งที่ 1 ดังนี้
วัสดุธรรมชาติ
                              ความสามารถในการอุ้มน้ำ
หญ้าแห้ง
     ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
         ครั้งที่ 3      
        15
               15
           20
ตรางที่ 1 แสดง
จากตรางที่แสดงที่พบว่า
1.             หญ้าแห้งมีความสามารถในการอุ้มน้ำน้อยมาก
2.             หญ้าแห้งมีรูปร่างไม่คงรูป
3.             หญ้าแห้งมีความทนทานน้อยกว่ากากมะพร้าว
ผลการทดลองครั้งที่ 2 ดังนี  
                                           
วัสดุธรรมชาติ
                             ความสามารถในการอุ้มน้ำ

กากมะพร้าว
       ครั้งที่ 1
        ครั้งที่ 2
        ครั้งที่ 3
         30
          55
           69
ตรางที่ 2 แสดง
จากตรางที่ 2 พบว่า
1.             กากมะพร้าวมีความสามารถในการอุ้มน้ำมากกว่า
2.             กากมะพร้าวคงรูปร่างได้ดีกว่าหญ้าแห้ง
3.            กากมะพร้าวมีความคงทนมากกว่าหญ้าแห้ง
                                                         บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
1.             จากการทดลองพบว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากกกามะพร้าวคงทนกว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้า
2.             ระยะการใช้เวลาในการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากธรรมชาติ 2-3 วัน
3.             ปริมาณของแป้งเปียกที่ผสมกับกากมะพร้าวต้องพอดีและปริมาณแป้งเปียกเหมาะสมกับปริมาณ
4.             กากมะพร้าว กระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าวมีความอุ้มน้ำมากกว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้าแห้ง กระถางที่ทำจากกาหญ้ามีการอุ้มเฉลี่ย 20 เปอร์เซ็น  กระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าวมีการอุ้มน้ำ 69 เปอร์เซ็น ฉะนั้น กระถางต้นไม้ที่ทำจากกากมะพร้าวมีอัตตราการอุ้มน้ำได้ดีกว่ากระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้าแห้ง
บรรณนุกรรม1 ความคิดเห็น:

NOEYTIIE SALISA กล่าวว่า...

อยากทราบว่าในผลการทดลองอะค่ะ 30 55 69 คืออะไรคะ?